Privacy en cookiebeleid

PRIVACYVERKLARING
RentClean vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wil ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt op deze pagina toegelicht welke persoonsgegevens van u verzameld worden, voor welke doelen en wat ermee gebeurt.

In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat uw persoonsgegevens:
• alleen worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen worden gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven
• zorgvuldig beveiligd worden

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft of wanneer u klachten heeft over de manier waarop RentClean met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een email sturen aan info@rentclean.nl of gebruik maken van de andere contactgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van RentClean. RentClean is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op deze website worden genoemd.

Doeleinden
Persoonsgegevens worden door RentClean niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verzameld en gebruikt dan de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven, tenzij hiervoor van tevoren uw toestemming is verkregen.

Gebruik van diensten
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van RentClean wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in het databestand van RentClean.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Derden
RentClean verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
RentClean stelt gegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Beveiliging
Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht te vragen welke persoonsgegevens er van u in de gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te laten verwijderen. U kunt uw verzoek sturen aan info@rentclean.nl of gebruik maken van de andere contactgegevens.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van- en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

RentClean
Marconiweg 2A
4131 PD Vianen
085-273 30 70
kvk 55077072